פרופיל חברה

קרן ריט 1 הוקמה בשנת 2006, והינה קרן השקעות בנדל"ן הראשונה בישראל
(REIT – Real Estate Investment Trust)

קרן השקעות בנדל"ן הינה דרך השקעות חדשה בישראל, שמטרתה לאפשר למשקיעים להשתתף, באופן לא ישיר, בהשקעה בנכסים מניבים. בישראל התאפשרה הקמת קרנות ריט עם כניסתו לתוקף בשנת 2006 של תיקון 147 לפקודת מס הכנסה.

קרנות ריט מהוות דרך השקעה נפוצה בעולם, החל משנות ה- 60, עת נוסדו בארצות הברית במטרה לאפשר למשקיעים להשקיע דרכן ישירות בנכסי נדל"ן מניב.

מדיניות החברה – להוביל את ענף קרנות ההשקעה בנדל"ן בישראל.

להשקעה בקרן ריט יתרונות רבים, וביניהם:

תשואת דיבידנד שוטפת אטרקטיבית – מדיניות חלוקת הדיבידנדים של קרנות ריט הינה אטרקטיבית במיוחד. הקרן מחויבת בחוק לחלק את מרבית הכנסתה החייבת כדיבידנד. ריט 1, כמדיניות, מחלקת כדיבידנד את מלוא הכנסתה החייבת.
יתרונות מיסוי – החברה פטורה ממס חברות על פי חוק, ומיסוי רווחי החברה מתבצע ברמת בעלי המניות בלבד.
פיזור סיכונים – לחברה תיק נכסים מניבים מגוון. החברה מוגבלת בחוק בייזום, ומחויבת בשמירה על רמת מינוף נמוכה שלא תעלה על 60% משווי נכסיה.
נזילות – ההשקעה בריט 1 נעשית באמצעות רכישת מניות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, וניתנת למימוש בכל עת.
שקיפות – כחברה נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, החברה עומדת בכל דרישות הגילוי הנאות.
ניהול מקצועי – ריט 1 מנוהלת על ידי אנשי מקצוע מנוסים, על פי אסטרטגיה קבועה לאורך זמן.