מדיניות דיבידנד

ריט 1 חילקה למעלה מ-600 מ' ש"ח מאז הקמתה

החברה החליטה לאמץ מדיניות דיבידנד, לפיה הדיבידנד השנתי לא יפחת ממלוא הכנסתה השנתית החייבת.
החברה תפעל לחלוקת הדיבידנד מדי רבעון, במועדים שייקבעו ע"י הדירקטוריון.

 

בכל שנה תפרסם החברה, יחד עם הדוחות הכספיים השנתיים, את הדיבידנד המינימלי לאותה שנה.הדירקטוריון יהיה רשאי, בכל עת, בהתחשב בשיקולים עסקיים ובהתאם להוראות כל דין, לשנות את הסכומים שיחולקו כדיבידנד.